U bent hier

Ondernemersrecht

Een ondernemer komt voor diverse handelingen bij de notaris, denk aan aankopen, hypotheken, oprichting BV, uitgifte of overdracht van aandelen, huwelijksvoorwaarden en testamenten, bedrijfsopvolging.

Nieuwe BV oprichten
Vanaf 1 oktober 2012 geldt het nieuwe vennootschapsrecht. Een nieuwe BV kan worden opgericht met € 1,-- of € 0,01. Een bankverklaring is niet meer nodig. Als u een bestaande onderneming inbrengt is de accountantsverklaring niet meer nodig. Wel zal er een beschrijving van de inbreng worden opgemaakt. Er zijn veel nieuwe mogelijkheden in de statuten. Als u uw bestaande BV hierop wil aanpassen kan dit ook middels een statutenwijziging.

Afstempelen van aandelen
Per 1 oktober 2012 vervalt de ingewikkelde procedure van het afstempelen van aandelen. Als uw fiscaal adviseur hierin toestemt kunt u middels een eenvoudige statutenwijziging op heel korte termijn vermogen uit de BV halen. Er moet wel een uitkeringstoets gevolgd worden om aansprakelijkheid van het bestuur te voorkomen.

Bedrijfsopvolging
Het is zaak tijdig een plan te maken met uw fiscaal adviseur/accountant en de notaris. Niet alleen schenkingen en testamenten maken hiervan deel uit doch ook aanpassing van bijvoorbeeld een bedrijfsstructuur ter voorbereiding van een eventuele overdracht. Vaak zijn fiscale termijnen van drie jaar geen uitzondering bij voorbereidende stappen op een overdracht.

Certificering van aandelen
Als er een BV-structuur is en er geen bedrijfsopvolger is of deze nog te jong is kan een certificering van aandelen uitkomst bieden. Uw fiscaal adviseur/accountant zal deze opzet samen met de notaris maken.

Uitgifte van aandelen
Voor de uitgifte van aandelen is een notariële akte vereist.

Levering van aandelen
Voor de levering van een aandeel is eveneens een notariële akte vereist. Dit geldt ook voor beperkte rechten op een aandeel, zoals vruchtgebruik of pandrecht. Met de notariële akte alleen is de zaak nog niet af. Pas wanneer de vennootschap de levering van de aandelen heeft erkend of wanneer de levering aan haar is betekend, kan de nieuwe aandeelhouder of rechthebbende de rechten uitoefenen die aan het aandeel verbonden zijn. Voorbeelden daarvan zijn het stemrecht, vergaderrecht en dividendrecht.

Ondernemer en huwelijk
Of er nu sprake is van een eenmanszaak, een maatschap, een V.O.F. of een BV, raadzaam blijft het voor een ondernemer om huwelijksvoorwaarden te maken voor het huwelijk. Dit geldt ook bij het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Neem tijdig contact op met de notaris om dit voor de gang naar het gemeentehuis te regelen. Neemt u tijdens het huwelijk een risicovolle onderneming over, ook dan is het mogelijk alsnog tijdens het huwelijk voorwaarden op te stellen.

Huwelijksvoorwaarden tijdens huwelijk
Neemt u tijdens het huwelijk een risicovolle onderneming over, ook dan is het mogelijk alsnog tijdens het huwelijk voorwaarden op te stellen. Vaak zijn in het verleden allerlei verrekeningen in de huwelijksvoorwaarden opgenomen. Bij niet-naleving daarvan kan dit heel vervelende consequenties hebben. De huwelijksvoorwaarden kunnen worden aangepast of een vaststellingsovereenkomst ten aanzien van de verrekeningen kan dan uitkomst bieden. Laat dit niet slingeren, doch regel dit goed.

Huwelijksvoorwaarden opheffen
Het komt vaak voor dat echtparen die van mening zijn dat de persoonlijke en zakelijke risico's tot het verleden behoren, de huwelijksvoorwaarden opheffen en terugkeren naar hun algehele gemeenschap van goederen. Dit kan ook vanuit het oogpunt van successieplanning aan te bevelen zijn. Als men nog risico's loopt kan hetzelfde middels het inbouwen van een verrekening bereikt worden.

Testamenten
Heeft u een beoogd bedrijfsopvolger, stuur daar dan ook in in uw testament.

Juridische fusie of splitsing van BV's
Zijn er in uw vennootschapsstructuur te veel BV's of wilt u één BV in twee aparte BV's knippen bespreek dan met uw adviseur ook eens de mogelijkheid van juridische fusie of juridische splitsing. Hieraan wordt vaak niet gedacht, doch de procedure is veel minder ingewikkeld en kostbaar dan vaak wordt gedacht.